|
|
|
|
 |
 
 
 
 
   
   
 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanem - dalej     zwana "Stowarzyszeniem''.

2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana sądownie posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Ogólnoksztacących,34-500 Zakopane, ul. Słoneczna 1.

§ 4

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą "Prawo o stowarzyszeniach" oraz własnym statutem

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
   
       do góry    
   

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1) kultywowanie pamięci i tradycji szkoły,
2) nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów szkoły,
3) prowadzenie różnorodnych form dokształcania (odczyty, sympozja, seminaria, konferencje, internetowy biuletyn informacyjny),
4) promowanie działalności i osiągnięć szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów,
5) wspieranie bieżącej działalności szkoły.
6) organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego członków (spotkania towarzyskie, sportowe, wycieczki),
7) działalność na rzecz rozwoju Liceum w Zakopanem ,
8) opiniowanie aktualnych zjawisk i problemów w życiu Szkoły.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) aktywizację i organizację środowiska absolwentów
2) pomoc w organizowaniu spotkań jubileuszowych i koleżeńskich,
3) gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach,
4) współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
5) współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami i instytucjami oraz organami Szkoły na rzecz rozwoju Liceum,
6) prowadzenie działalności publikacyjno - informacyjnej.

   
      do góry    
   
Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków wspierających, 3) członków honorowych.

§9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski lub cudzoziemiec, który ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być wszystkie osoby fizyczne, prawne krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które podzielają cele Stowarzyszenia i przyczyniają się do ich realizacji za pośrednictwem Stowarzyszenia bądź we współpracy
z nim, udzielają Stowarzyszeniu pomocy materialnej, organizacyjnej i innej.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia i jego działalność.

§ 10

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11

Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§12

Każdy członek zwyczajny posiada:
1) czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,
2) prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
3) prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

§13

Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
2) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) opłacić jednorazową składkę członkowską.

§14

1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i posiadają głos doradczy we władzach Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi, którzy są absolwentami Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem posiadają prawa przysługujące członkom zwyczajnym określone w § 12

§15

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka,
3) wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) decyzje określone w ust.l pkt.3 podejmuje zarząd,
5) o decyzji wymienionej w pkt.3 Zarząd powiadamia członka, który w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji może się odwołać do Walnego Zebrania.

   
       do góry    
   
Rozdział IV

Struktura Organizacyjna

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebrania Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej.
3. W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin i wtedy uchwały podejmuje się bez względu na liczbę obecnych członków. I. Walne Zebranie Członków

§ 18

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 19

1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie zwołuje co najmniej raz na dwa lata, a sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata - Zarząd Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemne umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty złożenia wniosków wymienionych - w ust.3 pkt.2 i 3.

§ 20

W Walnym Zebraniu udział biorą:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi o których mowa w p.2 § 14,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i goście.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie budżetu,
4) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu ,
5) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz uzupełnienie jego składu,
6) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie jej składu,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
8) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi,
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
10) nadawanie tytułu członka honorowego,
11) podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady,
12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. B. Zarząd Stowarzyszenia

§ 22

1. W skład Zarząd wchodzi od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

§ 23

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.
2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch członków Zarządu.
3. Zobowiązania finansowe Stowarzyszenia mogą być zaciągane przez co najmniej 3 członków Zarządu.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) realizowanie programu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
3) ustalanie wysokości jednorazowej składki członkowskiej
4) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
5) zwoływanie Walnego Zebrania,
6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
7) prowadzenie dokumentacji,
8) opracowanie i składanie sprawozdań na Walne Zebranie.

§ 25

1. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających działania wspólnego. C. Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Komisja Rewizyjna. wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie kontroli z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
3) przedstawianie Zarządowi wyników kontroli wraz z wnioskami,
4) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 28

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Członek Komisji Rewizyjnej i Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

   
   
 do góry
Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2) środki pieniężne,
3) inne prawa majątkowe.
2. Majątek może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Majątek stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich ,
2) darowizn, spadków i zapisów,
3) wpływów z działalności własnej.

§ 30

Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nie obciążony.

§ 31

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 32

Niniejszy statut może być zmieniany przez Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 33

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. Likwidatorów wyznacza Walne Zebranie.
3. Pozostały po likwidacji majątek lub uzyskane z likwidacji pożytki zostają przeznaczone na rzecz Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem lub jego następcy prawnego.

 

   
   
 
|
|
|
|
 |